Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka

 a Mateřská škola Otaslavice

 

 

 

 

 

 

 

Směrnice ke stanovení výše úplaty za školní družinu

 

 

 

 

Obsah :           Čl. 1    Úvodní ustanovení

                        Čl. 2    Základní částky úplaty

                        Čl. 3    Osvobození od úplaty za školské služby školní družiny

Čl. 4    Podmínky splatnosti úplaty

Čl. 5    Účinnost

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydal:

ředitel školy – Mgr. Vladimír Leitgeb

Č. j.:

324/13

Účinnost:

od 2. září  2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitel Základní školy nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřské školy Otaslavice na základě ustanovení § 123 odst. 4  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 11 a 14 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání vydává tuto směrnici:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato směrnice stanoví výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině (dále jen „úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

 

 

 

Čl. 2

Základní částky úplaty

 

(1)           Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání žáka, který se účastní činnosti školní družiny pravidelně aspoň 3 dny v týdnu a déle než 3 hodiny týdně je stanovena na 200,- za pololetí.

(2)           Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání žáka, který se účastní činnosti školní družiny pravidelně aspoň 3 dny v týdnu po dobu kratší, než 3 hodiny týdně je stanovena na 100,- Kč za pololetí.

(3)            Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání žáka, který se účastní činnosti školní družiny pravidelně nejvýše 2 dny v týdnu, je stanovena na 100,- Kč za pololetí.

.

 

 

Čl. 3

 

Osvobození od úplaty za školské služby školní družiny

 

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek (§ 20-22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů), nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (§ 36-43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

Formulář žádosti o osvobození od úplaty bude k dispozici u vedoucí vychovatelky školní družiny a na www.zsjf.otaslavice.cz .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 4

 

Podmínky splatnosti úplaty

 

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je splatná vždy nejpozději do 15. dne druhého měsíce v příslušném školním pololetí. Oprávněnou osobou k přijetí úplaty je vedoucí vychovatelka školní družiny. Při zaplacení úplaty musí být plátci vydán příjmový doklad.

Platba je možná i jednorázovým příkazem k úhradě na účet školy číslo 14037701/0100, a to s uvedením jména a příjmení žáka ve zprávě pro příjemce a variabilního symbolu 323.

Nezaplacení úplaty je důvodem k vyřazení žáka ze školní družiny.

 

 

Čl. 5

 

Účinnost

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 2. září 2013.

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Mgr. Vladimír Leitgeb

                                                                                                Ředitel školy