Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

Otaslavice 117, 798 06

 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Č.j.:            Spisový znak        Skartační znak

  164/17                      A.1.                           A 10

Vypracovala:

Veronika Valkovičová,DiS.

vedoucí učitelka mateřské školy

Schválil:

Mgr. Vladimír Leitgeb ředitel školy

Veronika Valkovičová,DiS. vedoucí učitelka MŠ

Mgr. Zdislava Grmelová, učitelka MŠ

Bc. Lucie Bílá, učitelka MŠ

Jarmila Kroupová, učitelka MŠ

Pedagogická rada projednala dne:

31. 5. 2017

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2017

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2017

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

 

Mateřská škola, jako právnická osoba zřízená obcí, se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

 

 

1. Přihlašování a odhlašování k předškolnímu vzdělávání

 

a)             Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.

b)             O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy.

c)             Při zápisu k předškolnímu vzdělávání, případně v den nástupu dítěte do MŠ, jsou jeho zákonní zástupci prokazatelně seznámeni se Školním řádem mateřské školy a s touto směrnicí.

 

2. Stanovení a splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

 

2. 1 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

a)    Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitel mateřské školy na období školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitel mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

b)   Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.

c)    Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku.

d)   Nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata stanoví.

e)    Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Před určením procentního podílu jsou z uvedených nákladů odečteny náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

f)    Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž se vypočítá nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, se nezahrnují náklady na poskytování školního stravování.

g)   Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty je počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.

h)   Výše úplaty pro děti, které nejsou občany EU, je stejná jako výše úplaty dětí – občanů EU, pokud

-            mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů

-            jsou dětmi osob oprávněných pobývat na území ČR za účelem výzkumu

-            jsou azylanty

-            jsou osobami požívajícími doplňkové ochrany

-            jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany

 

2. 2 Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

 

a)    Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

V měsíci červenci a srpnu se úplata nehradí.

b)   Jestliže

-          zákonný zástupce dítěte pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi

(v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)

-          zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)

-          rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

-          fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 

a tuto skutečnost prokáže řediteli školy, přede dnem splatnosti úplaty podá řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem uvedeným v rozhodnutí ředitele mateřské školy o  prominutí nebo snížení úplaty.

 

V případě prominutí úplaty za předškolní vzdělávání je zákonný zástupce povinen prokázat

pobírání dávky v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí za každý kalendářní měsíc vždy

do 10. dne v měsíci.

 

Pokud zákonný zástupce dávky v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí nedoloží, musí uhradit úplatu v plné výši do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Pokud tak neučiní, může být dítěti ukončena docházka do MŠ podle § 35 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním ...

vzdělávání (školský zákon).

 

V případě, že žadatelé přestanou v průběhu školního roku pobírat výše uvedené dávky, jsou

povinni o této skutečnosti neprodleně informovat ředitele školy.

 

 

3.  Výše úplaty

 

a) Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.

b) Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení v souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitel mateřské školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.

4.  Úplata za předškolní vzdělávání „dalšího dítěte“

 

a)        Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu mateřské školy, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě.

b)        Ředitel mateřské školy stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání „dalšího dítěte“ ve výši 2/3 úplaty pro celodenní provoz.

 

5. Bezúplatné vzdělávání v mateřské škole

 

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku a to až do doby, než zahájí povinnou školní docházku (v souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. s účinností od 1. 9. 2017).

 

6. Zvláštní výše úplaty stanovená pro případ omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci

 

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 § 6 vyhlášky, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1 vyhlášky, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

 

7. Přehled výše úplaty a příklady stanovení výše úplaty

 

a)    celodenní docházka                                                                                             230,- Kč

b)   polodenní docházka                                                                                             150,- Kč

c)    docházka „dalšího dítěte“                                                                                   150,- Kč

d)   úplata při omezení provozu delším než 5 vyučovacích dní v měsíci bude stanovena ihned. Úplata o hlavních prázdninách v měsíci červenci a srpnu se nevybírá.

e)    stanovená výše úplaty v bodech a)-d) se vztahuje i na děti, které nejsou občany EU

 

8. Osvobození od úplaty

 

a) Osvobozen od úplaty je
aa) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

bb) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

cc) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo

dd) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

b) Pokud byla přede dnem splatnosti úplaty podána zákonným zástupcem řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem uvedeném v rozhodnutí ředitele mateřské školy. Splatnost se tak v případě osvobození od úplaty odkládá na den rozhodnutí o osvobození. Pokud ředitel mateřské školy žádosti nevyhoví, bude zákonný zástupce povinen uhradit úplatu za kalendářní měsíc. Pokud ředitel žádosti o osvobození vyhoví, splatnost úplaty vůbec nenastane.

Formulář žádosti o osvobození od úplaty si žadatel vyzvedne v mateřské škole.

 

 

9. Způsob úhrady a účtování úplaty za předškolní vzdělávání

 

Zákonný zástupce je seznámen před nástupem dítěte do mateřské školy o možných způsobech úhrady za předškolní vzdělávání a to:

 

  1. Hotově vždy v určený den v měsíci, který je uveden v jednotlivých Měsíčních plánech mateřské školy, k rukám vedoucí učitelky MŠ.

 

  1. Bezhotovostně bankovním převodem na účet ZŠJF a MŠ Otaslavice vedený u Komerční banky:

číslo účtu: 107-8519450207/0100

Pro správnou identifikaci platby je nutné uvést:

variabilní symbol: rodné číslo dítěte

do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

 

Trvalý příkaz musí být zaveden tak, aby platba byla převedena do 15. dne příslušného měsíce na účet školy (tj. tři dny před tímto termínem). Trvalý příkaz si zadejte pouze do 30. 6. každého školního roku.

V měsíci červenci a srpnu se úplata nehradí.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

a)        Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Veronika Valkovičová, DiS., vedoucí učitelka Mateřské školy ZŠJF a MŠ Otaslavice

b)        O kontrolách provádí písemné záznamy

c)        Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017

 

 

V Otaslavicích dne: 15. 6. 2017

 

 

Platnost ode dne: 1. 9. 2017

 

 

Veronika Valkovičová, DiS.                                                                    Mgr. Vladimír Leitgeb

        vedoucí učitelka                                                                                                   ředitel školy

Mateřské školy Otaslavice                                                                        ZŠJF a MŠ Otaslavice

 

 

            ...................................                                                           .............................................