Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště pracuje na naší základní škole od 1. 9. 2016.

V letošním roce má 5 členů, kteří se společně podílejí na plnění hlavních cílů:

      1.   poskytování kvalitních poradenských služeb učitelům, žákům i jejich rodičům,

2.      zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,

3.      péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem,

4.      problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence,

5.      kariérní poradenství – profesní orientace žáků,

6.      prevence rizikového chování,

7.      práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti,

8.      prohlubování spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními.

 

   

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠPP

 

    Vedoucí školního poradenského pracoviště:

                                 Mgr. Zdeňka Špačková – výchovný poradce pro 2. stupeň

    Členové školního poradenského pracoviště:        

                               Mgr. Irena Zdráhalová – zástupce ředitele

                               Mgr. Vladimíra Špačková – výchovný poradce pro 1. stupeň

                               Mgr. Barbora Muliková – školní metodik prevence

                                Mgr. Renata Glacnerová – evidence pomůcek pro žáky s PO