Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště pracuje na naší základní škole od 1. 9. 2016.


V letošním roce má 5 členů, kteří se společně podílejí na plnění hlavních cílů:

1. poskytování kvalitních poradenských služeb učitelům, žákům i jejich rodičům,

2. zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,

3. péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem,

4. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence,

5. kariérní poradenství – profesní orientace žáků,

6. prevence rizikového chování,

7. práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti,

8. prohlubování spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠPP

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Mgr. Zdeňka Špačková – výchovný poradce - kariérové poradenství

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Irena Zdráhalová – zástupce ředitele

Mgr. Vladimíra Špačková – výchovný poradce

Mgr. Barbora Muliková – školní metodik prevence

Mgr. Renata Glacnerová – evidence pomůcek pro žáky s PO