Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice,

    příspěvková organizace se sídlem v Otaslavicích

VNITŘNÍ ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY

Č. j.:

 204 /16

Vypracovala:

 Marie Dofková, vychovatelka školní družiny

Schválil:

 Mgr. Vladimír Leitgeb, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne

29. 8. 2016

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

 1. 9. 2016

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

 1. 9. 2016

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.

Tato směrnice určuje pravidla provozu a režim školní družiny.

Zásady směrnice:

- musí být vydána písemně
- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy
- nesmí být vydána se zpětnou účinností
- vzniká na dobu neurčitou

Poslání školní družiny 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.  Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.

 

 

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 1. 1 Žáci  jsou povinni

a) řádně docházet do školní družiny

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem

d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

c) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka  a změny v těchto údajích 

1.2  Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.     

1. 3 Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.  

1. 4  Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).       

1. 5 Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.  

1. 6   Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy týkající se jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu. 

1.7 Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.  

1. 8  Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem.

 

 

 

 2. Provoz a vnitřní režim školy        

Přihlašování a odhlašování

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

2.1 Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2.2  O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, táborové činnosti a další podobné činnosti, která je spojenou s pobytem mimo školu, se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

2.3 Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden a únor až červen. Výše úplaty je stanovena na pololetí příslušného školního roku.  

2.4 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách

 c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli 

2.5  Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.

   

3. Organizace činnosti

 3. 1

- provoz školní družiny je zajištěn od pondělí do pátku od 6:30 – 7:30 a 11:30 do 16:00 hod.

- ranní družina je určena především pro dojíždějící žáky

- počet oddělení: 3

- oddělení ŠD I: 11:30-16:00 hod. -  kmenové, nachází se v přízemí školy, zajišťuje také pobyt žáků z ostatních oddělení ŠD po skončení jejich činnosti

- oddělení ŠD II: 11:30-13:05 hod. - zajišťuje mimo jiné odvádění žáků na autobus dle požadavků zástupců, provoz končí odjezdem žáků domů. Žáci, kteří neodjíždějí a pokračují  v pobytu v ŠD, přecházejí sami do oddělení ŠD I. ve 12:45 hod.

oddělení ŠD III:  zajišťuje provoz dle potřeby o volných hodinách žáků

-  oddělení ŠD II a ŠD III se nachází v prostorách tříd školy

-   žáky 1. a 2. třídy odvádí v 11.30 (po skončení vyučování) vychovatelka do ŠD, ostatní   

    žáci přicházejí sami,  zodpovědnost za ně přebírá dozírající učitel

- ŠD ranní: 6:30 - 7:30 hod.

-  o provozu ŠD v době řádných nebo vedlejších prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje  ředitel školy po dohodě se zřizovatelem

-  před každými prázdninami, volným dnem  pro žáky, rozdají vychovatelky s dostatečným   předstihem všem žákům navštěvujícím ŠD informace o provozu ŠD v době prázdnin

-  v případě nepřítomnosti vychovatelky nebo společné činnosti lze jednotlivá oddělení  spojovat, pokud se nepřesáhne stanovený počet žáků

-  delší nepřítomnost vychovatelky řeší vedení školy pedagogickým zástupem

-  výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají dle časově –   tematického plánu, který schvaluje ředitel školy

-  k činnosti ŠD je také možno využívat tělocvičnu školy a další učebny školy

 3. 2 Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby zákonnými zástupci nebo pověřenou osobou, vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný:

a)      na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě

b)      požádá o pomoc Policii ČR 

3. 3  Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků 

3. 4 Je-li oddělení tvořeno pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona, je nejvyšší počet účastníků v oddělení shodný s nejvyšším počtem žáků ve třídě zřízené pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 zákona stanoveným jiným právním předpisem § 25 odst. 1 vyhlášky   č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

3. 5  Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

3. 6  Činností družiny  se mohou účastnit i žáci nebo děti, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.

3.7 Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

3. 8 Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

4. 1  Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Žákům není dovoleno zdržovat se v době mimo vyučování v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny. 

4. 2  Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 4. 3  Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. 

Pedagogičtí pracovníci při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.     

   

5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany  žáků 

5. 1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

5. 2 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce. 

5. 3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají žáci neustále pod kontrolou a odkládají je pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vychovatelky, která zajistí jejich úschovu.     

 

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

6. 1 Žák je přijímán do školní družiny ředitelem školy na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze šj´kolní družiny. Odhlášení žáka je prováděno na základě vyplněného tiskopisu - žádosti o odhlášení.

6. 2 Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

7. Dokumentace

Ve školní družině se vede tato dokumentace:    

a)      písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny

b)      třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí

c)      celoroční plán činnosti

d)     roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy

e)      vnitřní řád školní družiny

 

8. Závěrečná ustanovení

1.      Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.

2.      Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy.

3.      Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.

4.      Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2016

 

 V Otaslavicích dne 31. 8. 2016                                        Ředitel školy: Mgr. Vladimír Leitgeb