Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Aktuální informace

PŘIJÍMACÍ  ŘÍZENÍ  NA  GYMNÁZIA (i víceletá),

STŘEDNÍ  ŠKOLY  A  ODBORNÁ  UČILIŠTĚ 

A/ Přijímací řízení na OU - v kompetenci ředitelů těchto škol a podmínky přijímání uchazečů zjistíte na jejich webových stránkách

B/ Přijímací řízení na všechny SŠ a gymnázia (i víceletá) - přijímací zkoušky z ČJ a Mat zadávané centrálně

 

Podmínky/kritéria přijímacího řízení jsou povinni ředitelé škol zveřejnit nejpozději do 31.1.2021 na svých webových stránkách  !!!!!

- u SŠ s talentovou zkouškou a konzervatoří

do 30.10.2020!!!!!

Zahájení přijímacího řízení - přihláška

Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané školy, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Přihlášku je nutné podat v 1. kole do 1. března. U oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají do 30. listopadu.

1. kolo přijímací zkoušky

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky.

Ředitel školy zároveň může stanovit školní přijímací zkoušku.

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z ČJaL a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace. Uchazeč ji v 1. kole může konat dvakrát, a to na obou školách uvedených v přihlášce (na 1. škole v 1. termínu, na 2. škole ve 2. termínu).

Jestliže ředitel školy rozhodne o konání školní přijímací zkoušky, stanoví 2 termíny a zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před jejím konáním. Školní přijímací zkoušku nelze v rámci jedné školy v 1. kole vykonat ve více různých termínech. U talentové zkoušky jsou v 1. kole stanoveny 2 termíny.

Pokud se koná ještě školní přijímací zkouška, obsah a formu stanovuje ředitel školy.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2021

 

1. termín:

12. dubna 2021 - čtyřleté obory vzdělání

14. dubna 2021 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

2. termín:

13. dubna 2021 - čtyřleté obory vzdělání

15. dubna 2021- pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)

1. termín 12. května 2021

2. termín 13. května 2021

 

Tyto termíny se nevztahují na:

 

Hodnocení 1. kola

Ředitel uchazeče hodnotí podle hodnocení na vysvědčení, výsledků jednotné zkoušky,  pokud je součástí přijímacího řízení, výsledků školní přijímací zkoušky (je-li stanovena)  a dalších skutečností - např. výsledky v odborných soutěžích, publikační činnost, získané dílčí kvalifikace nebo další vzdělání.

Do hodnocení se započte lepší výsledek písemného testu z obou předmětů.

Pokud splní podmínky více uchazečů, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.

Hodnocení CERMAT zpřístupní nejpozději do 28. dubna. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů u oborů s maturitní zkouškou do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče CERMATem, u ostatních oborů do 2 pracovních dnů po konání přijímací zkoušky, u talentových zkoušek nejpozději do 20. ledna (obor Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února). Zveřejní také výsledky hodnocení 1. a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. Nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. U oborů s talentovou zkouškou vydá rozhodnutí o nepřijetí od 5. do 15. února.

Pokud se přijímací zkoušky v 1. kole nekonaly, zveřejní ředitel školy seznam přijatých a nepřijatým/zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí od 22. do 30. dubna.

2. kolo přijímací zkoušky

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

V hodnocení může zohlednit výsledky jednotné zkoušky a určí způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.

Případná školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola, pozvánku ředitel zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání.

Odvolání

Lze podat během 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Zápisový lístek

Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ nejpozději 15. března (u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu), ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek.

Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde hodlá studovat (a byl přijat). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 

 

 

 

Individuální poradenství k volbě povolání

Žáci mohou společně s rodiči navštívit IPS Úřadu práce v Prostějově, kde s nimi bude prokonzultována možnost volby vhodného vzdělání a povolání, budou jim poskytnuty informace o povoláních, předpokladech a způsobilosti pro výkon určitých povolání a také možnostech pracovního uplatnění. Poradenství lze doplnit testováním prostřednictvím dotazníku volby povolání a plánování profesní kariéry (tužka a papír).

Bezplatná konzultace. Nutné je předem se telefonicky objednat!

 

Kontakt: ing. Eva Ševčíková, tel. 950 154 318