PLATBY – KVĚTEN 2018

 

2. – 3. 5. O BÍLÉ KOČIČCE – divadelní představení v rámci Hanáckého    

               divadelního máje v kině OKO v Němčicích nad Hanou. Vstupné  

               spolu s cestou autobusem bude upřesněno na informační   

               nástěnce pro rodiče ve vstupní chodbě MŠ.

                                  V. Valkovičová, DiS.

 

14. 5.  Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

           Pro ty, kteří hradí hotovostně, mějte, prosím, připravené přesné částky a   

           dodržujte termín platby. Děkuji

        

           číslo účtu:107- 8519450207/0100

           variabilní symbol: rodné číslo dítěte

           do zprávy pro příjemce uvést: jméno a příjmení dítěte

           Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne

           příslušného kalendářního měsíce.

           U obou způsobů hrazení je možná úhrada do konce školního roku 2017/18

           (2 měsíce).

V. Valkovičová, DiS.