PLATBY – ZÁŘÍ 2018

 

14. 9.  Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

           Pro ty, kteří hradí hotovostně, mějte, prosím, připravené přesné částky a dodržujte termín platby. Děkuji

          číslo účtu: 107-8519450207/0100
variabilní symbol: rodné číslo dítěte
do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte

           Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

           U obou způsobů hrazení je možná úhrada do prosince 2018 (včetně).

 V. Valkovičová, DiS.                                                                           

19. 9.   Hudební hrátky s dětmi a zvířátky hudebně divadelní představení

            p. Benda  

                        Vstupné - 40,-Kč/dítě. Dětem MŠ placeno.

Bc. L. Bílá

 

V průběhu září na rodičovských schůzkách byl odsouhlasen příspěvek

                              do Fondu rodičů a to v celkové výši 500,- Kč/rok.

                              Prosím hraďte v I. třídě Motýlci u učitelky Bc. L. Bílé.

                              Možnost uhradit pouze I. pololetí školního roku 2018/2019 – 250,- Kč.

Bc. L. Bílá