PLATBY – ČERVEN 2018

 

 

15. 6.  Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

           Pro ty, kteří hradí hotovostně, mějte, prosím, připravené přesné částky a   

           dodržujte termín platby. Děkuji

        

           číslo účtu:107- 8519450207/0100

           variabilní symbol: rodné číslo dítěte

           do zprávy pro příjemce uvést: jméno a příjmení dítěte

           Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne

           příslušného kalendářního měsíce.

           

V. Valkovičová, DiS.