PLATBY – ZÁŘÍ 2019

 

13. 9.  Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

           Pro ty, kteří hradí hotovostně, mějte, prosím, připravené přesné částky a dodržujte termín platby. Děkuji

          číslo účtu: 107-8519450207/0100
variabilní symbol: rodné číslo dítěte
do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte

           Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

           U obou způsobů hrazení je možná úhrada do prosince 2019 (včetně).

 V. Valkovičová, DiS.                                                                           

26. 9.   Výukový program Českého svazu ochránců přírody Regionální sdružení IRIS Prostějov„CESTA ZA PODZIMNÍMI SKŘÍTKY“                         Vstupné - 45,-Kč/dítě. Hraďte prosím v II. třídě „Berušky“

H. Siková

 

V průběhu září na rodičovských schůzkách byl odsouhlasen příspěvek

                              do Fondu rodičů a to v celkové výši 500,- Kč/rok.

                              Prosím hraďte v II. třídě Berušky u AP H. Sikové.

                              Možnost uhradit pouze I. pololetí školního roku 2019/2020 – 250,- Kč.

V. Valkovičová, DiS.