PLATBY – KVĚTEN 2019

 

 

15. 5.   Úplata za předškolní vzdělávání ve výši 230,- Kč dle směrnice.

            číslo účtu:107- 8519450207/0100
variabilní symbol: rodné číslo dítěte
do zprávy pro příjemce uvést:jméno a příjmení dítěte

            Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne

            příslušného kalendářního měsíce.

      V. Valkovičová, DiS.