O škole

Obec Otaslavice je zřizovatelem příspěvkové organizace s názvem Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice.

Organizace je složena ze  základní školy, mateřské školy s výdejnou jídla, školní družiny a školní jídelny.

V tomto školním roce navštěvuje základní školu 177 žáků. Do mateřské školy je zapsáno 50 dětí. Hlavním cílem školy je poskytnout dětem kvalitní vzdělání a připravit je na život ve 21. století. V době mimo vyučování nabízí škola žákům pestrou paletu zájmových aktivit.  Kromě nich mohou děti využít i nabídky ZUŠ Němčice nad Hanou, která zajišťuje na naší škole výuku hry na hudební nástroje. Žáci se zúčastňují řady školních, okresních i krajských soutěží a olympiád. Na tomto omezeném prostoru není možné všechny školní a mimoškolní akce vyjmenovat. Podstatné je, že se do nich děti zapojují a mohou tak smysluplně trávit volný čas. To považujeme v dnešní době, kdy ve společnosti narůstají negativní jevy (drogové závislosti, šikana apod.), za velmi důležité.

Jsme škola s průměrným počtem 20 žáků na třídu. Máme tak velmi dobré podmínky pro individuální přístup k žákům, pro řešení jejich problémů i pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, se kterými pracují pedagogické asistentky.

Žáci všech tříd se vzdělávají podle „ Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život“.

Pro výuku i pro zájmovou činnost se škola za vydatné pomoci zřizovatele snaží vytvořit optimální podmínky. Významná je spolupráce se Sdružením rodičů, které finančně podporuje řadu školních akcí. Škola také spolupracuje s místní TJ Sokol Otaslavice.

Škola prodělala velké změny i v oblasti materiálního vybavení. Žáci mají k dispozici zrekonstruovanou tělocvičnu a počítačovou učebnu .V rámci moderních informačních technologií je počítačová síť  připojena k internetu, který je využíván žáky ve výuce a  pedagogy při dalším vzdělávání.

Ve čtyřech třídách jsou instalovány interaktivní tabule, ostatní učebny jsou vybaveny dataprojektory s připojením na internet a ozvučením. V minulém roce škola ve spolupráci se sdružením rodičů vybavila dvě učebny novým nábytkem. V přízemí školy se mimo jiné nachází výtvarná dílna s novou keramickou pecí a nově rozšířenou školní družinou.

Školní webové stránky mají poskytovat svým návštěvníkům informace o dění ve škole. Budeme rádi, když se připojíte k diskusi o směřování školy ( schůzky s rodiči, školská rada, sdružení rodičů, osobní jednání s pracovníky školy, elektronická cesta).


Mgr. Vladimír Leitgeb