ŠKOLNÍ   VZDĚLÁVACÍ   PROGRAM 

ŠKOLNÍ   DRUŽINA   ZŠ JF a MŠ OTASLAVICE 

Ředitel školy :   Mgr. Vladimír Leitgeb

Vedoucí vychovatelka :   Marie Dofková

Charakteristika školní družiny

Umístění a vybavení :

Školní družina je součástí Základní školy nadporučíka letectva Josefa Františka Otaslavice. Kmenové oddělení se nachází v přízemí budovy v blízkosti šaten a nové školní jídelny, ostatní oddělení využívají učeben školy. Všechna oddělení využívají dle možností tělocvičnu, dílnu, počítačovou učebnu, školní dvůr a zahradu, hřiště místního Sokola a blízké okolí školy.

Školní družina je plně vybavena nábytkem, části místností pokrývají koberce.

K dalšímu vybavení patří televize, video, DVD přehrávač, CD přehrávač a  počítač. Materiální podmínky jsou dobré.

Provoz :

Provoz školní družiny je zajištěn od pondělí do pátku od 6:30 – 7:30 a 11:30 do16:00 hod. Ranní družina je určena především pro dojíždějící žáky.

Kapacita školní družiny je 75 žáků.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.

Zvláštní pozornost je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kde průběžně spolupracujeme s třídními učiteli. Talentovaným žákům školní družina nabízí další doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmu.

Úplatu za ŠD řeší Směrnice vydaná ředitelem školy. 

Personál :

Zájmové vzdělávání zajišťují zpravidla dvě pedagogické pracovnice, které mají středoškolské vzdělání doplněné o kurz asistenta pedagoga. Vzájemně se podílí na zájmových aktivitách, tj. výtvarná činnost, rukodělné práce, tělovýchovné aktivity, informatika. Odbornost si nadále budou prohlubovat samostudiem a v akreditovaných  kurzech.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty :

Podílíme se na akcích pořádaných školou a místními organizacemi, např. projekty, kulturní vystoupení, sportovní akce a vánoční jarmark. Spolupracujeme se Sdružením rodičů ZŠ JF Otaslavice, které nás finančně podporuje ( vybavení ŠD, karneval, hračky pro děti ) a dále s Mysliveckým svazem Otaslavice ( vycházky do přírody ). 

Charakteristika ŠVP 

Cíle výchovně vzdělávací práce  :

-        Využíváme pedagogického působení k ovlivňování volného času žáka tak, aby se   všestranně harmonicky rozvíjel.

-        Vedeme žáky k seberealizaci, k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků,k navozování pozitivních mezilidských vztahů komunikací a spoluprací.

-         Směřujeme žáka k environmentální výchově – tj. k odpovědnosti za život v budoucnosti.

-         Otevřeností školní družiny, pestrou nabídkou aktivit a individuálním přístupem ke každému žákovi získáváme ke spolupráci rodiče a veřejnost.

-          Umožňujeme  přípravu na školu a činnosti aktivní i klidové.  

Výchovně vzdělávací strategie

Klíčové kompetence 

Klíčové kompetence se prolínají všemi činnostmi zájmového vzdělávání a prostřednictvím volno časových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny.

Kompetence k učení – učí se spontánně a vědomě, s chutí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti si dává do souvislostí, uplatňuje je v praktických situacích a dalším učení.

Kompetence k řešení problému – všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, matematické, empirické postupy, chápe, že vyhýbání se problému nevede k cíli. Započaté činnosti dokončuje.

Komunikativní kompetence – ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovídá vhodně formulovanými větami, komunikuje bez ostychu a kultivovaně s vrstevníky i dospělými.

Sociální a interpersonální kompetence – samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlivost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit, přijímá kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.

Činnostní a občanské kompetence – učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí ( přírodní i společenské), dbá na své zdraví i druhých.

Kompetence k trávení volného času – orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času. 

Obsah výchovně vzdělávací práce:

Školní družina organizuje pravidelnou činnost oddělení a zájmových útvarů, pořádá či spolupořádá příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity, umožňuje žákům odpočinek a přípravu na vyučování. Základem činnosti je prožitková hra dětí, která obsahuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce, respektuje požadavky dobrovolnosti, zajímavosti a zájmovosti, aktivity, citlivosti a citovosti, dovednosti, seberealizace, kladných emocí.

Navazuje volno časovými aktivitami na RVP ZV, ŠVP školy a odpovídá možnostem a potřebám žáků mladšího školního věku. Vychází z oblasti  Člověk a jeho svět a je rozvržen do pěti tematických oblastí:

  1. Místo kde žijeme
  2. Lidé kolem nás
  3. Lidé a čas
  4. Rozmanitost přírody
  5. Člověk a jeho zdraví

Všechny výchovné složky se budou prolínat: společenskovědní, přírodovědné, esteticko-výchovné, hudebně pohybové, pracovně –technické a sportovní.

 

Místo kde žijeme

- u nás ve škole          (moji kamarádi, učitelky, chování, cesta do školy – bezpečnost, orientace ve škole, název školy, vzhled školy)

- kde bydlím              (vesnice, město, kraj, stát, byt, dům, rodina)

- moje obec                (orientace, významné budovy, podniky, dílny, vzhled, život vesnice,tradice)   

 

Lidé kolem nás

- moje rodina             (příbuzenské vztahy, rodiče a děti, oslavy a tradice, denní život, morální hodnoty)

- mám kamarády      (vlastnosti, vztahy, handicapovaní, národnosti, rasy)                                     

- umím se chovat       (mravní zásady, ve společnosti, ve veřejných prostorách)

- oslavujeme              (svátky dětí, Vánoce, Velikonoce, vítání jara, karneval, Den učitelů, Den dětí)

PROJEKTY:    Vánoce

                           Vítání jara                        

 Lidé a čas

- náš denní režim      (činnosti během dne, časové vztahy, měřidla času, dochvilnost,plánování činností v ŠD)

- změny v přírodě     (dny, týdny, rok, roční období, kalendář, střídání dne a noci)

- jak se mění lidé a věci (stárnutí, minulost, současnost, budoucnost, škola, oblečení, výrobky nástroje, práce, bydlení, pohádky, regionální báje a pověsti, osobnosti současnosti a minulosti – J. František, kroniky, …) 

Rozmanitost přírody 

- živá a neživá příroda okolo nás (zvířata, rostliny, přírodniny, podmínky života, význam rostlin a živočichů pro člověka)

- proměny přírody    (roční období – podzim, zima, jaro, léto, pranostiky, počasí, koloběh vody)

 - chráníme si své živ.  prostředí      (Den Země, co do přírody nepatří, ohrožené druhy živočichů a rostlin, užitkové přírodniny, suroviny, těžba, nebezpečí ohně, ekosystémy)

PROJEKT: EKOprojekt – Den Země

 

Člověk a jeho zdraví

- poznáváme lidské tělo        (části lidského těla, jejich funkce, odlišné znaky savců)

- zdraví máme jen jedno      co nám prospívá a co škodí

(hygienické návyky, u lékaře, přírodní medicína, jedovaté rostliny,  první pomoc, správná životospráva, návykové látky, osobní bezpečnost)

- chci hezky vypadat     (vzhled, oblečení, pravidelné cvičení, pobyt venku, otužování,  hry v přírodě, zimní radovánky, sportovní soutěže)

PROJEKT :  Ochrana člověka za mimořádných událostí

***************************************************************************                                                                                     

Časově tématický plán :

Pravidelné  činnosti :  odpočinková činnost, zájmová a rekreační činnost, příprava na vyučování, ostatní činnost

 

Příležitostné  činnosti :

-           vánoční pečení                     

-           vánoční vyrábění na předvánoční jarmark

-           vycházka do lesa, krmení zvěře

-           karneval

-           příprava na vítání jara

-           turistická vycházka

-           výlet ŠD 

Evaluace :

  1. individuální   průběžné hodnocení vlastní práce, nové metody, působení na žáka  ( průběžně všechny vychovatelky )
  1. týmové           vzájemné hospitace, úpravy ŠVP ( 2x – 3x ročně  a dle potřeby , úpravy či změny v ŠVP na základě  podrobnější  analýzy 1x ročně )
  1. vedení školy   pozorování, hospitace, naplňování vytčených cílů
  2. vnější             zpětná vazba od rodičů, žáků, zřizovatele, ČŠI  

 Kriteria hodnocení :

-          podmínky  činnosti ( vhodné uspořádání a vybavení prostředí..)

-          organizace činnosti ( motivace, respektování specifik práce ŠD,  využívání  zásad pedagogiky volného času, zohledňování specifik jednotlivých žáků, zajištění bezpečnosti, využití času pro činnost, funkčnost závěrečného hodnocení činností)

-          činnost vychovatelky ( jednání se žáky, způsob komunikace, navozování tvůrčí atmosféry, pestrost volených činností, zvládání přechodů,  převlékání, sebeobsluhy, hygieny.. )

-          personální stav, úroveň dalšího vzdělávání – kurzy, samostudium

-          stav materiálních podmínek ( prostor, nábytek, pomůcky )

-          zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví :

Pravidla chování žáků jsou stanovena školním řádem, specifické podmínky pro ŠD - vnitřní řád školní družiny s nímž jsou rodiče prokazatelně seznámeni.

S bezpečností a ochranou zdraví jsou žáci seznamováni při nástupu do ŠD.

 

Platnost od 1. 9. 2016                                                                                                                                                                   Mgr. Vladimír Leitgeb, ředitel ZŠ